Generelle vilkår ved kjøp av varer på Greenified

Generelt

1. Disse kjøpsvilkårene («Kjøpsvilkår») gjelder når du som forretningsdrivende («Kunde») foretar en bestilling via greenified.se («Greenified»).

2. Siden Greenified er en nettbutikk beregnet på næringsdrivende, må du representere en bedrift og angi bedriftens organisasjonsnummer i forbindelse med kjøpet.

3. Avtale om kjøp inngås mellom deg som Kunde og Input interiör AB, org.nr. 559150-6349, Fältspatsgatan 2, 421 30 Västra Frölunda, Sverige (Input interiör AB inkludert alle Input interiör ABs datterselskaper som nedenfor omtales som «Input interiör»).

4. Vi etterstreber at all informasjon på Greenified skal være oppdatert og korrekt, men unntaksvis kan det forekomme feil. Input interiör tar forbehold om og forbeholder seg retten til å rette feilknyttet til pris, lagersaldo, trykkfeil i produktbeskrivelser eller andre uriktige opplysninger på Greenified.

5. Alle immaterielle rettigheter til Greenified tilhører Input interiör eller selskapets lisensgivere. Innhold som varemerker, bilder, produktnavn, beskrivelser, layout, grafikk osv. er beskyttet gjennom opphavsrett og kan ikke kopieres eller brukes uten skriftlig godkjenning fra Input interiör eller selskapets lisensgivere.

 

Avtale og bestilling

6. For å kunne gjennomføre et kjøp på Greenified må du godta disse Kjøpsvilkårene og bekrefte at du har lest og godtatt informasjonen om behandling av personopplysninger.

7. Når du foretar en bestilling på Greenified, sendes det en innkjøpsordre til Input interiör. Input interiör skal etter mottak av innkjøpsordren skriftlig bekrefte mottak av ordren ved å sende en ordrebekreftelse til den e-postadressen du oppga ved bestilling.

8. En bindende avtale om kjøp inngås ved at du tar imot den skriftlige ordrebekreftelsen. Vi ber deg lese nøye gjennom ordrebekreftelsen for å få viktig informasjon om kjøpet ditt og leveringstider. Inneholder ordrebekreftelsen feil opplysninger, ber vi deg om å umiddelbart kontakte ansvarlig selger, som er angitt på den mottatte ordrebekreftelsen.

9. Du har mulighet til å avbestille varene dine med full tilbakebetaling inntil du mottar en skriftlig ordrebekreftelse fra oss.

 

Priser og betaling

10. Samtlige priser på Greenified oppgis i norske kroner eksklusiv merverdiavgift. Eventuelle avgifter for tilleggstjenester som frakt og montering kommer i tillegg.

11.Vil tilbyr betaling via faktura med betalingsbetingelser 15 dager netto etter godkjent kredittsjekk. Fakturaen sendes som PDF til den e-postadressen du oppgav i forbindelse med bestillingen. Ved forsinket betaling legges det til purregebyr samt forsinkelsesrente i henhold til opplysningene på fakturaen.

 

Levering

12. Vilkår for levering, inkludert leveringstid og leveringskostnad, fremgår av den aktuelle ordrebekreftelsen.

13. Hvis leveringstiden blir lengre enn det som fremgår av ordrebekreftelsen, gir vi deg beskjed så snart vi har fått informasjon om forsinkelsen. Input interiör har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes deg eller en tredjepart, og som er utenfor vår kontroll.

14. Risikoen for varen overføres til deg når du mottar eller henter varen.

15. Når du tar imot en leveranse, skal godset alltid kontrolleres for transportskader. Eventuelle transportskader, for eksempel godsskade, emballasjeskade eller manglende kolli, skal noteres på transportørens fraktbrev og signeres av både deg og transportøren. Hvis skaden oppdages først etter oppakking, skal skaden meldes til Input interiör innen 5 kalenderdager (inkludert leveringsdag) fra mottak av varen.

 

Forbehold om eierskap

16. Alle varer du har bestilt, er Input interiörs eiendom inntil vi har mottatt full betaling.

 

Behandling av personopplysninger

17. Begge Parter har rett til å behandle nødvendige personopplysninger om den andre Partens kontaktpersoner i forbindelse med avtalen, herunder navn og kontaktopplysninger. Formålet med behandlingen er å muliggjøre oppfylling av Partenes respektive forpliktelser og samarbeid etter avtalen, for eksempel administrasjon av avtaleforhold, utlevering av opplysninger og annen kommunikasjon. Partenes behandling av personopplysninger er basert på en interesseavveining for å oppfylle den respektive Partens berettigede interesse i å håndtere og administrere avtaleforholdet. Partene plikter å sørge for at de ansatte de behandler personopplysninger om, har fått informasjon om behandlingen av personopplysninger.

18. Input interiör er behandlingsansvarlig for sin egen behandling av personopplysninger om Kundens ansatte. Input interiör lagrer disse personopplysningene i utgangspunktet bare så lenge avtaleforholdet varer. Behandling kan imidlertid skje så lenge det er nødvendig, hvis lov eller avtale krever lagring av opplysningene, eller for at Input interiör skal kunne fastsette, forsvare eller gjøre gjeldende rettslige krav. Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for disse formålene, vil Input interiör på en sikker måte avidentifisere eller slette opplysningene. Den registrerte har rett til å kreve retting av feil eller ufullstendige opplysninger som gjelder ham eller henne. Videre har den registrerte rett til å be om å få vite om Input interiör behandler noen personopplysninger om vedkommende, og i så fall få tilgang til de personopplysningene som gjelder ham eller henne. Ved klager på behandlingen av personopplysninger har den registrerte rett til å henvende seg til tilsynsmyndigheten. Den registrerte har, i tillegg til de ovennevnte rettighetene, når det er fastsatt i gjeldende personvernlovgivning, rett til begrensning av behandling, rett til sletting, rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger samt rett til dataportabilitet. Hvis den registrerte vil benytte seg av noen av de ovennevnte rettighetene eller har spørsmål om Input interiörs behandling av personopplysninger ifølge denne bestemmelsen, kan den registrerte ta kontakt ved å sende en e-postmelding til vilkar@greenified.no.

 

Endring av Kjøpsvilkårene

19. Input interiör forbeholder seg retten til å gjøre fortløpende endringer i disse Kjøpsvilkårene. Oppdateringer av Kjøpsvilkårene publiseres på Greenified og gjelder for kjøp som gjøres etter oppdateringen.

 

Gjeldende lov og tvisteordning

20. Svensk lov, uten hensyn til lovvalgsregler, skal gjelde ved tolking eller bruk av disse Kjøpsvilkårene. Videre skal lov (1987:822) om internasjonale kjøp (CISG) ikke gjelde for denne Avtalen.

21. Tvister som oppstår i forbindelse med disse Kjøpsvilkårene, skal avgjøres endelig ved voldgift administrert av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler for forenklet voldgift skal gjelde hvis ikke SCC på grunn av sakens alvorlighetsgrad, kravets verdi og øvrige omstendigheter bestemmer at voldgiftsregler skal gjelde. I sistnevnte tilfelle skal SCC også bestemme om voldgiftsdomstolen skal bestå av én eller tre voldgiftsdommere.

 

Disse Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp som gjøres etter 4. desember 2020.